Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Brainfeed verwerkt persoonsgegevens van deelnemers of mensen die hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van haar diensten.

Welke gegevens worden verwerkt?

Deelnemers:

Voornaam, voorletters, achternaam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer, BIGnummer, e-mailadres, medisch specialisme, eventueel factuuradres, dieetwensen en eerder afgenomen diensten. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Inschrijving nieuwsbrief:

Voorletters, achternaam, geslacht, specialisme, e-mailadres. Deze gegevensverwerking vindt plaats met toestemming van de betrokken persoon. Een nieuwsbrief bevat altijd een afmeldmogelijkheid.

Doel

Brainfeed verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om op adequate en persoonlijke wijze te kunnen corresponderen via post, e-mail, telefoon of Whatsappp als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
  • Voor het sturen van een factuur en het afhandelen van betaling
  • Om te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Termijn

Brainfeed bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Brainfeed bewaart persoonsgegevens tot maximaal 5 jaar na het volgen van de laatste nascholing of andere afgenomen dienst.

Overige afspraken aangaande de privacy

De naam van de deelnemer en eventueel functie worden op de deelnemerslijst of badge/naamkaartje vermeld, zichtbaar voor andere deelnemers, maar nooit doorgegeven aan derden.

Brainfeed verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als er sprake is van een geaccrediteerde nascholing dan verstrekt Brainfeed het bewijs van aanwezigheid en het BIGnummer aan de betreffende organisatie (b.v. GAIA).

Als er sprake is van een nascholing met overnachting dan verstrekt Brainfeed op verzoek van het hotel de namen van de deelnemers.

Als er sprake is van een nascholing met een diner dan verstrekt Brainfeed op verzoek de dieetwensen van de deelnemers.

Brainfeed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Brainfeed via info@brainfeed.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brainfeed en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Brainfeed een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Brainfeed in een computerbestand heeft naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.
Eventuele nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldmogelijkheid.
U kunt vanzelfsprekend altijd om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage inderdaad door uzelf is gedaan, verzoekt Brainfeed u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, de MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Brainfeed reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Brainfeed wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso....

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Brainfeed? Stuurt u ons dan een e-mail via info@brainfeed.nl en wij nemen contact met u op.

Zeist, 25 mei 2018